top of page

STYRET

Bergens Skog- og Træplantningsselskap har et styre bestående av syv personer, samt representant fra Bergen Kommune. Styret har som fokus å jobbe tettere mot både Bymiljøetaten og det politiske miljøet, samt med selskapets skogmester. 

Styret består til enhver tid av styreleder, nestleder og mellom 3-5 styremedlemmer. Ett styremedlem med personlig varamedlem utnevnes av Bergen Kommune. De øvrige velges av årsmøtet. Styreleder velges for 1 år ved særskilt valg. De øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for 2 år.Styret velger selv nestleder. Lengste funksjonstid som leder er 8 år, i tillegg til eventuell forutgående tjenestetid som styremedlem og/eller nestleder, som også er maksimalt 8 år.

Styret leder Stiftelsens arbeid innen de rammer som begrenses av Stiftelsens vedtekter og tilgjengelige ressurser.
 

I tillegg har en representant fra administrasjonen i Bergen kommune, og en representant fra de ansatte i Bergens Skog Træplantningsselskap/Byfjellskogene A/S rett til å ta del på styremøtene uten stemmerett. Styret ansetter skogmester.

Styret er vedtaksført når minst halvparten av styrets faste medlemmer er tilstede.
Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Blåmanen vinter, f. Øystein Skålevik.jpeg

VEDTEKTER

 § 1    Stiftelsens navn

         Stiftelsen Bergens Skog- og Træplantningsselskap er næringsdrivende.

         Org.nr 938 561 001

 

§ 2    Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å sikre og forvalte de områder som Bergens Skog- og Træplantningsselskap disponerer til beste for Bergen by, blant annet ved å:

 • foreta planting og drive skogskjøtsel,

 • verne, tilrettelegge og vedlikeholde områdene som rekreasjonskilde for befolkningen,
  som viktig del av landskapsbildet og som livsmiljø for planter og dyr,

 • ivareta landskapets egenart og arbeide for vern av kulturminnene i området,

 • tilvirke og selge trelast, treprodukter og ved, og tjenesteyting tilpasset slik virksomhet.

 

§ 3    Medlemskap

Medlem av Stiftelsen er alle som har betalt den fastsatte kontingent, inntil utmelding skjer eller at medlemmet blir strøket som følge av manglende kontingentbetaling. Bedrifter, institusjoner og organisasjoner kan tegne støttemedlemskap etter egne satser fastsatt av styret.

 

§ 4    Stiftelsens organer

 • Styret

 • Årsmøtet

 • Valgkomitéen

 

§ 5    Styret

Styret består av styreleder, nestleder og 3-5 styremedlemmer. Ett styremedlem med personlig varamedlem utnevnes av Bergen kommune. De øvrige velges av årsmøtet. Styreleder velges for 1 år ved særskilt valg. De øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for 2 år. Styret velger selv nestleder. Lengste funksjonstid som leder er 8 år, i tillegg til eventuell forutgående tjenestetid som styremedlem og/eller nestleder, som også er maksimalt 8 år. Styret leder Stiftelsens arbeid innen de rammer som begrenses av Stiftelsens vedtekter og tilgjengelige ressurser. I tillegg har en representant fra administrasjonen i Bergen kommune, og en representant fra de ansatte i Bergens Skog Træplantningsselskap/Byfjellskogene A/S rett til å ta del på styremøtene uten stemmerett.

Styret ansetter skogmester. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styrets faste medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
 

§ 6    Årsmøtet

Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Det stemmes ved personlig fremmøte. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Årsmøtet innkalles av styret med 14 dagers varsel og skal holdes innen utgangen av april måned. Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 1. februar. Innkalling med årsberetning og regnskap skal være gjort tilgjengelig for medlemmene senest 14 dager før møtet.

 

Sakslisten skal inneholde:

 1. Valg av dirigent

 2. Styrets beretning

 3. Årsregnskap

 4. Fastsettelse av kontingent

 5. Innkomne saker

 6. Valg av styreleder, styremedlemmer

 7. Valg av valgkomité

 8. Valg av revisor

 

§ 7    Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av årsmøtet, styret eller når minst 50 medlemmer forlanger det.

 

§ 8    Valgkomité

Valgkomitéen består av 3 medlemmer. Ett medlem oppnevnes av styret. To medlemmer velges av årsmøtet, etter innstilling på ett medlem fra styret og på ett medlem fra valgkomitéen.

Valgkomitéen forbereder valg på styreleder og styremedlemmer og legger frem sin innstilling for årsmøtet.

Valgkomitéen konstituerer seg selv.

 

§ 9    Grunnkapital

         Stiftelsens grunnkapital er kr 1.859.000

 

§ 10   Omdanning

Endring av Stiftelsens vedtekter kan kun vedtas på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.

Omdanning av Stiftelsens formål, eller opphevelse av Stiftelsen kan kun vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 stemmeflertall. For at beslutningen skal få endelig virkning, må den gjentas med ¾ stemmeflertall på ekstraordinært årsmøte som holdes tidligst 3 måneder, senest 6 måneder senere.

 

Ved oppheving av Stiftelsen skal dens midler disponeres av Bergen kommune, anvendes i Stiftelsens forvaltningsområde, og etter Stiftelsens formål.


Opprinnelsesdato: 20.05.2014.
Revidert tekst (eks. innhold): 01.04.2022.

bottom of page