Byfjellslauget

Byfjellslauget

Publisert av Arne Hauge den 11.03.20. Oppdatert 17.04.20.

Byfjellslauget (BL) ble etablert i 2014 og er en frivillig medlemsordning eiet og administrert av 
Stiftelsen Bergens Skog og Træplantingsselskap (BST).

 

BL ble opprettet for at velvillige pengegavegivere skal kunne støtte BST sitt arbeid med tilrettelegging for friluftsliv i byfjellene. Lauget består av sentrale aktører fra det bergenske næringsliv som deler samfunnsengasjementet, stoltheten og det felles ansvaret vi alle føler for våre byfjell. 

Midlene fra BLs medlemmer brukes til vedlikehold av naturparken samt mellomstore prosjekter som ellers ikke kunne blitt prioritert.

 

I løpet av de første 5 årene har blant annet midler fra BL gått til:

 

•               Utbedring av Gunhildsbrekka (gamle postveien i Sandviken) 

•               Utbedring av Skiveien (fra broen ved Montana og opp til Storsteinen der Oppstemten begynner)

•               Utbedring av turveien opp mot Skillingsbollen

•               Rydding av trefallskog ovenfor Skillingsbollen ved stien mot Løvstakken og Strandafjellet

 

I 2014 ble medlemskap tegnet for 5 år. Midlene har kommet til stor nytte! Fra 2020 og framover ønsker vi å satse ende sterkere på BL og utvide laugets medlemsmasse. Det mangler ikke gode og viktige prosjekter. Det er pengene som en flaskehalsen. Medlemmer i BL kan være stolte over sine bidrag som går til glede og nytte for så mange.

   Utsikt fra rasteplass på Skillingsbollen

 

  Nye steintrapper gjør ”steinuren” lettere å gå i.

 

 

HVA GÅR MIDLENE TIL?

Penger fra BL går typisk til de prosjekter som ligger mellom nødvendig drift og store, selvfinansierte prosjekter. Behovet er stort og det er mange oppgaver som venter.

Nedre del av Skredderdalen er erodert, vasket bort av flomvann og slitasje

 

.

Trappestien på baksiden av Blåmanen trenger opprusting.

Skiveien før opprusting.

 

Noen eksempler på mulige prosjekter som kan realiseres

•               Løvstakksiden: ny sti videre opp fra «Jesus lever» steinen, ny gapahuk

•               Oppgradering/forlengelse av stien fra Brushytten mot Tindevann

•               Blåmannsveien: trappestien på baksiden av Blåmanen trenger opprusting

•               Skredderdalen: mange delprosjekter før stien igjen har en god standard

•               Opprusting av trasèen fra Munkebotn opp mot Sandvikshytten.

 

Veien opp til Jesus Lever er kraftig forbedret.

 

Sherpaene fra Nepal er trollmenn med steintrapper.

 

Nye Brattetrappen et spesialprosjekt.


HVA ER BEHOVET OG HVORFOR BLI MEDLEM?

Drifts- og vedlikeholdsoppgavene øker og basisbudsjettet rekker ikke til alle de oppgavene som BST ønsker å få gjennomført.  Gjengroing og mer ekstremvær gjør opprettholdelse av den gode standarden på byfjellene utfordrende. Mange stier, veier og stikkrenner er av eldre dato og krever økt vedlikehold.  Det blir flere sikringsoppgaver og nye sti-og trappeprosjekter krever ressurser. 

Og når målet er å få flere ut i naturen må det tilrettelegges slik at byfjellene fremstår som attraktive og trygge for alle.

Gjennom deltakelse i BL støtter medlemmene BST sin skjøtsel av ca 6.000 daa med produktiv skog. BST har en viktig rolle i å forvalte og sikre skogens posisjon i et bærekraftig perspektiv. Pleie av skogen bidrar til karbonbinding og din bedrift er som medlem med og støtter Skogselskapets arbeid for å sikre og ta vare på miljøet.DET ÅRLIG GAVEBIDRAGET 

Med et årlig bidrag på kr. 50.000,- over 5 år vil din bedrift som medlem av BL gi avgjørende bidrag for videreutvikling av Bergens 
stolthet - byfjellene.

 

Stien i øvre del av skredderdalen preges av steinur

 

 

HVA FÅR MEDLEMMENE?

•               En årlig høstsamling på BSTs anlegg Øvre Bleken Gård med orientering om virksomheten samt faglig tema.

•               Skilt på Øvre Bleken Gård med medlemmenes navn.

•               I BSTs årsrapport legges inn 2 til 4 sider med orientering om BLs virksomhet og prosjekter.

•               Alle medlemmer får navn og logo i BSTs årsrapport.

•               Omtale og profilering av BL og medlemmene på hjemmesiden.

•               Halvårlig info til BLs medlemmer om aktiviteter og prosjekter finansiert av laugets midler.

•               En faglig ekskursjon på våren på Byfjellene for medlemmene og deres ansatte.

•               Gratis tilgang til lokaler på Øvre Bleken Gård en gang årlig for hvert medlem.

•               Ved innmelding mottas Jubileumsboken samt Oppstemten-boken.

•               Hvert medlem får et vakkert trevirke fra Fløyen med inngravering som synlig medlemsbevis. Noe å vise fram til ansatte og kunder.

 

Tidligere skogmester Ingvaldsen forteller om skogskjøtsel til                  Det gamle våningshuset på Øvre Bleken gård.

styret i BST

 

 

Statsminister Erna Solberg åpnet Oppstemten                                  Dugnadsgjengen er 34 pensjonister som i 2019 utførte hele 5892

                                                                                                   timer på Byfjellene

 

 

HAR DIN BEDRIFT LYST TIL Å BLI MED PÅ LAGET ?

Kontakt Bergens Skog- og Træplantningsselskap:

Skogmester/styreleder, e-post: admin@byfjellskogene.no


Vi inviterer gjerne til besøk på Øvre Bleken Gård for en god samtale og håper det kan ende i medlemskap i Byfjellslauget.

 

Skogmester Simonsen(nr2 f.v) og hans ansatte er klar til innsats.