Styret 2020 - :

Fra venstre:  Styremedlem Renate Hjortland, styremedlem Ørjan Totland, styreleder Owen J.Westergård, styremedlem Jørgen Frønsdal, styremedlem Janet Wiberg, nestleder Tom Tellefsen, styremedlem (kommunens representant) Steinulf Tungesvik, skogmester Øystein Simonsen.

 

Styret 2017-2018
Tom Tellefsen, Anne K Irgens, Erling Birkeland (styreleder), Gunnar Knudsen, Tor Fossen, Geo Wilson, Jørgen Frønsdal (skogmester).

Janet Wiberg(valgt av bystyret),
Jan Robert Brandsdal med møte og tallerett fra kommunens administrasjon Ola Prestun som ansatte sin representasjon

Erling Birkeland
(styreleder)

 

Styret 2012-2017
Fra 2015 fikk styre inn Ola Prestun som ansatte sin representasjon , Tore Tollefsen gikk ut og inn kom Tor Fossen. Fra januar 2016 ble Janet Wiberg valgt tilkommunes representant i styret.
Bildet er tatt på Øvre Bleken gård 10.11.2012

Fra venstre bak: Eva Katrine Taule, Anne K Irgens, Erling Birkeland (styreleder), Tore Tollefsen, Gunnar Knudsen. Foran fra venstre: Geo Wilson, Jørgen Frønsdal (skogmester). Trond Wathne Tveiten (valgt av bystyret) er ikke med på bildet, heller ikke Jan Robert Brandsdal med møte og tallerett fra kommunens administrasjon


Dugnadskomiteen

Se egen side

 

Frilufts- og medlemskomitè

Mandat:
Arbeide med medlemsverving og medlemstiltak, guidede turer og internettsider. Arbeide med friluftsrettede tiltak med særlig vekt på turveier/stier og rekreasjonsmuligheter. For barn skal det spesielt arbeides med muligheter for lek på ski og med akebrett.
Medlemmer: Tor Fossen, Gunnar Knudsen, Arne Hauge, Anne K. Irgens og Anne Tafjord Kirkebø.

 

 

 

 

Øvre Bleken og Årsmeldingskomiteen

Mandat:
Vern og restaurering av den historiske bygningsmassen som Selskapet eier: Hovedbygning og løe på Øvre Bleken, lade (løe), skogmesterbolig i Fjellveien og på Fløyen, samt foreslå bruk av bygningene som er i tråd med Selskapets ånd og formålsparagraf. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og fremdrift for de enkelte prosjekter.
Medlemmer: Tore Tollefsen (leder), Arne Sælen, Jo Gjerstad, Børre Liland, Axel Ingvaldsen, Gunnar J.Alsaker
Mandat Årsmeldingskomiteen:
Hente inn rapporter fra komiteene samt regnskap og årsmelding fra styret. Sørge for at medlemmene får årsmeldingen i god tid før årsmøtet og så langt som mulig krydre årsmeldingen med artikler fra byfjellene og skaffe støtteannonser til trykksaken.
Medlemmer: Jo Gjerstad (leder), Jørgen Frønsdal, Erling Birkeland, Øivind Øvrebotten

 

Skogkomiteen

Mandat:
a)Komiteen skal være styrets rådgiver i skogfaglige spørsmål.
b)Sammen med skogmester skal komiteen se til at Selskapet følger vedtatte standarder for et bærekraftig skogbruk,slik det framgår av Levende Skog samarbeidet.
c)Komiteen skal utarbeide forslag til områdevise driftsplaner i tråd med Selskapets overordnede strategier og skogbruksplan.
Medlemmer: Bernt-Håvard Øyen (leder), Martin Smith-Sivertsen, Axel Ingvaldsen, Tormod Jacobsen.

 

Kulturminne- og historiekomiteen

Mandat:
Arbeide med registering, vern og restaurering av kulturminner i Selskapets forvaltningsområde, herunder bygningsrester, veianlegg, demninger og andre spor av menneskelig aktivitet. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og framdrift for de enkelte prosjekter.
Medlemmer: Dag Sletten (leder), Anne Siri Lingaas, Erling Birkeland, Øivind Øvrebotten.
Historiekomiteen:
Mandat:
a)Skal samle inn internt og eksternt historiestoff om selskapet, spesielt fra 1993 og fremover. Lage system for arkivering slik at også dagens historie lett kan ivaretas
b) arbeide frem mot utgivelse av en bok om selskapet til 150-års markeringen; innhold, forfattere og finansiering.
c) planlegge markeringen av selskapets 150 års historie.

Medlemmer: Erik Næsgaard (leder), Erling Birkeland, Gunnar J.Alsaker, Dag Sletten, Jo Gjerstad