bergens skog- og træplantningsselskap

Styret 2017-2018

Tom Tellefsen, Anne K Irgens, Erling Birkeland (styreleder), Gunnar Knudsen, Tor Fossen, Geo Wilson, Jørgen Frønsdal (skogmester). Janet  Wiberg(valgt av bystyret),
Jan Robert Brandsdal med møte og tallerett fra kommunens administrasjon  Ola Prestun som ansatte sin representasjon

 

Styret 2012-2017

Fra 2015 fikk styre inn Ola Prestun som ansatte sin representasjon , Tore Tollefsen gikk ut og inn kom Tor Fossen. Fra  januar 2016  ble Janet Wiberg valgt tilkommunes representant i styret.

Bildet er tatt på Øvre Bleken gård 10.11.2012 Fra venstre bak: Eva Katrine Taule, Anne K Irgens, Erling Birkeland (styreleder), Tore Tollefsen, Gunnar Knudsen. Foran fra venstre: Geo Wilson, Jørgen Frønsdal (skogmester). Trond Wathne Tveiten (valgt av bystyret) er ikke med på bildet, heller ikke Jan Robert Brandsdal med møte og tallerett fra kommunens administrasjon

 
Erling Birkeland
(styreleder)

  

 Dugnadskomiteen

 
Dugnadsgjengen i  arbeid

 
Tilretteleggingav dugnadsarbeid.
Medlemmer: Børre Liland (leder), Tore Tollefsen, Erik Ingvaldsen, Hans Jakob Engeberg

 


Frilufts- og medlems- komite

 

 

Gapahuk 

 
Mandat Frilufts- og medlemskomite:
Arbeide med medlemsverving og medlemstiltak, guidede turer og internettsider. Arbeide med friluftsrettede tiltak med særlig vekt på turveier/stier og rekreasjonsmuligheter. For barn skal det spesielt arbeides med muligheter for lek på ski og med akebrett.
Medlemmer: Eva Katrine R. Taule (leder), Tor Fossen, Gunnar Knudsen, Geo Willson, Trond Wathne Tveiten,Anne K. Irgens
 
 

Øvre Bleken  og Årsmeldingskomiteen

 
Øvre  Bleken

Mandat Øvre Blekenkomiteen:
Vern og restaurering av den historiske bygningsmassen som Selskapet eier: Hovedbygning og løe på Øvre Bleken, lade (løe), skogmesterbolig i Fjellveien og på Fløyen, samt foreslå bruk av bygningene som er i tråd med Selskapets ånd og formålsparagraf. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og fremdrift for de enkelte prosjekter.
Medlemmer: Tore Tollefsen (leder), Arne Sælen, Jo Gjerstad, Børre Liland, Axel Ingvaldsen, Gunnar J.Alsaker
Mandat Årsmeldingskomiteen: 
Hente inn rapporter fra komiteene samt regnskap og årsmelding fra styret. Sørge for at medlemmene får årsmeldingen i god tid før årsmøtet og så langt som mulig krydre årsmeldingen med artikler fra byfjellene og skaffe støtteannonser til trykksaken.
Medlemmer: Jo Gjerstad (leder), Jørgen Frønsdal, Erling Birkeland, Øivind Øvrebotten

Skogkomiteen

  
Tømmerhogst på Fløien

 Mandat Skogkomiteen:
a)Komiteen skal være styrets rådgiver i skogfaglige spørsmål.
b)Sammen med skogmester skal komiteen se til at Selskapet følger vedtatte standarder for et bærekraftig skogbruk,slik det framgår av Levende Skog samarbeidet.
c)Komiteen skal utarbeide forslag til områdevise driftsplaner i tråd med Selskapets overordnede strategier og skogbruksplan.
Medlemmer: 
Bernt-Håvard Øyen (leder), Martin Smith-Sivertsen, Axel Ingvaldsen, Tormod Jacobsen.

 

Kulturminne- og historiekomiteen

 

 
Mandat Kulturminnekomiteen:
Arbeide med registering, vern og restaurering av kulturminner i Selskapets forvaltningsområde, herunder bygningsrester, veianlegg, demninger og andre spor av menneskelig aktivitet. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og framdrift for de enkelte prosjekter.
Medlemmer: Dag Sletten (leder), Anne Siri Lingaas, Erling Birkeland, Øivind Øvrebotten.
Historiekomiteen:
Mandat:
a)Skal samle inn internt og eksternt historiestoff om selskapet, spesielt fra 1993 og fremover. Lage system for arkivering slik at også dagens historie lett kan ivaretas
b) arbeide frem mot utgivelse av en bok om selskapet til 150-års markeringen; innhold, forfattere og finansiering.
c) planlegge markeringen av selskapets 150 års historie.
 
Medlemmer: Erik Næsgaard (leder), Erling Birkeland, Gunnar J.Alsaker, Dag Sletten, Jo Gjerstad

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt